Årsplan 2019 og 2020

                                   

 

 

ÅRSPLAN

FOR

LINDEBAKKEN BARNEHAGE

2019– 2020

 

 

 

Generelle bestemmelser
Bringing/henting
Dersom barna skal hentes av andre enn foreldre/foresatte må barnehagen ha beskjed om det. Som hovedregel vil vi at barna skal være i barnehagen i kjernetiden mellom kl 9.00 – 14.00. Samlingsstund og ulike aktiviteter vil bli avviklet i dette tidsrommet. Vi står også fritt til å forlate barnehagen i tidsrommet fra kl 9.00 til 14.00.
Det bør bli gitt beskjed dersom barna ikke kommer eller kommer senere enn klokken 9.00, dersom barna skal til lege, tannlege, helsestasjon og lignende.

 

Sykdom                                                                                                                         Syke barn skal ikke være i barnehagen. Smittefaren er stor i barnehagen, hold derfor barnet hjemme hvis det er sykt. Skulle barnet bli syk i løpet av barnehagedagen, vil vi ta kontakt. Dersom barnet blir akutt syk eller utsettes for uhell tar vi kontakt med foreldre, eventuelt lege. Når det gjelder de vanligste sykdommene vil vi forholde oss til oversikten i magasinet ”Glade barn” som alle får i begynnelsen av barnehageåret. Dette vil i tillegg bli hengt opp i garderoben.

NB! Ved oppkast skal barnet holdes hjemme i 48 timer etter siste oppkast.

 

Klær
Barna må ha med seg klær som passer til all slags vær. Det må til en hver tid være skifteklær til barna, husk jevnlig å sjekke hylla i garderoben.
Uhell av mange årsaker kan fort skje! Været skifter også fort.
SKO OG KLÆR SKAL MERKES MED NAVN ELLER INITIALER
NB! Ta med vått tøy hjem. Dresser, sko og votter etc. det tørker ikke i barnehagen over natten.

Tøm gjerne garderoben hver fredag. Da vil dere få bedre oversikt og det letter renholdet.

Matordning
Foreldre lager niste og sender med barna som skal spise mellom kl. 7.00 – 9.00.
Kl. 10.30 Måltid med frukt.
Kl. 13.30 Måltid.
En gang i uken er det varm mat, dagene vil variere på grunn av at alle barn skal få være med på det, også de med redusert plass.
Foreldrene betaler i dag kr. 250 i måneden for barn på full plass og redusert etter størrelse. Prisen kan bli økt/redusert (selvkostprinsippet)

 

Bursdagsfeiring
Når barna har bursdag blir de feiret med sang/eventyr og krone fra barnehagen. Det er opp til foreldrene om det skal feires med noe ekstra å spise.

Tradisjoner
Lucia: 13. desember går barna i Lucia- tog. Vi baker lussekatter.

Advent: Fra midten av november og i desember har vi juleverksted. Målet er ikke at alle skal lage alt, men at alle får laget noen julegaver tilpasset alderen.
Fra 1. desember vil vi hver dag ha samling med julesanger, julefortellinger og åpning av adventskalender. I adventskalenderen vil det være nye leker/ ting til barnehagen. Vi vil bake julekaker med barna, og arrangerer en nissefest i desember, der barna får besøk av julenissen.

Karnevai: I februar vil vi ha karneval i barnehagen. Vi kler oss ut og slår katta ut av sekken.

Påske: Påsken vil bli markert med påskefortellinger og sanger som hører påsken til. Vi vil ha ulike påskeaktiviteter. Vi avslutter med påskelunsj.

Sommerfest: Barnehageåret avsluttes med en sommerfest for barn, foreldre og personalet i juni.

Planleggingsdager
Barnehagen har fastsatt 5 planleggingsdager i året. 2 før jul og 3 etter jul.

 

Turer
Førskolebarna reiser hver vår til dyreparken i Kristiansand og overnatter i Kardemommeby.

De andre barna drar på dagstur for eksempel til Holt landbruksskole, gårdsbesøk på Tveite, togtur o.l..
Vi har funnet et egnet turområde i nærheten av barnehagen. Turene for de minste barna bør ikke være for lange, for det er viktig at barna har tid til her og nå opplevelser, til å utforske og undre seg, og gjøre nye erfaringer.                                                  Målet for turene er å gi barna mange og forskjellige sanseerfaringer, styrke selvtilliten og øke de motoriske ferdighetene. Barna skal få bruke alle sansene og bli kjent med de fire årstidene.

 

Foreldresamarbeid
Det er viktig for oss at vi har et godt samarbeid mellom personalet og foreldrene til ungenes beste. Vi ønsker aktive foreldre som deltar i samarbeidet om hele barnehagens utvikling.

 

PEDAGOGISK DEL
Vi vil at barnas hverdag skal være preget av lek og læring sammen med gode                                             venner i et trygt og godt miljø.                      
- Vi vil tilrettelegge for språklig stimuli.

- Vi vil tilrettelegge for tall, rom og form.
Voksne skal være lyttende og anerkjenne barna for det dem utrykker verbalt og non verbalt.

TRAS
(Tidlig registrering av språkutvikling, ordproduksjon og setningsproduksjon).
Vi bruker TRAS ved behov.


Samlingsstund:                                                                                          Hver dag har vi et pedagogisk opplegg som tilpasses barnas alder, hvor vi blant annet har sang/ bevegelse, tall/telling, lek/trylling, form/farge, dager/mnd, været/årstidene og begrepslære. Vi har enkel engelsk, filosofi, matematikk og norsk, barna skal bli kjent med bokstaver og tall (lyder/mengder). Vi har samtaler og øver barna på å vente på tur. Det blir gitt beskjeder, tatt opp ting og temaer (også barnas ønsker), og vi forbereder barna på hva som skal skje senere eller en annen dag. Barna får være med å bestemme, delta og fortelle. Sosial kompetanse og empatitrening er også sentralt her.

  

Danning:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter.

 

 Medvirkning:

§3 Barnas rett til medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samvær med dets alder og modenhet.

Medvirkning er et begrep som ofte forveksles med det å bestemme, men det det egentlig handler om er at ens synspunkter, som i samfunnets demokrati, blir tatt på alvor og hørt. Barna skal få mulighet til å ha innflytelse på sin barnehage hverdag, tilpasset barnas evner og nivå. De aller største barna kan gi sine synspunkter verbalt - mens de aller minste barna uttrykker seg på en litt annen måte.

Medvirkning hos de aller minste barna krever at de voksne ser hva slags aktiviteter som ser ut til å gi mening for dem og at de planlegger virksomheten i barnehagen med dette i minne. Det krever at personalet er årvåkene for det som skjer i øyeblikket, slik at også barna med lite verbal språk er med å medvirke. Barnehagen fungerer med andre ord som et lite demokrati der alle kan gi uttrykk for sin mening, uansett alder.

  

Lek:

“Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter” (Rammeplanen)

Lek er en stor del av barnekulturen, og det er viktig at det blir lagt til rette for variert lek i barnehagen. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Forskjellige omgivelser inspirerer til ulik lek og utfordringer. Personalet i barnehagen må derfor inspirere, oppmuntre og støtte barnas lek. Leken skal tillegges egenverdi å ha en fremtredende plass i barnehagehverdagen. Det finnes mye god læring gjennom leken, hvor barna kan tilegne seg god kunnskap av hverandre, og ved observasjon i dagliglivet. Samspill og samarbeid er også sentralt i leken. Leken er også en god arena for å danne vennskap, og for utvikling på det sosiale området. For å komme inn i lek, må barna mestre ulike lekekoder. Dette kan være for eksempel; forhandlingsteknikker, å skille mellom lek og virkelighet, sette grenser for seg selv og opplevelsen av humor. Her har personalet en viktig rolle med å se til at barnet mestrer de ulike lekekodene som må til for å inngå i en lekrelasjon. Leken er med på å styrke barnas identitet og selvfølelse, samtidig som den har en utprøvende funksjon der barna tester ut ulike oppfatninger, verdier og normer.

 

Årstema 2019/2020: “ Meg selv ”

Årets tema er " meg selv " Gjennom året vil vi innom temaer som: kroppen, sansene, følelser, familien og andre ting som er knyttet til oss selv som individ. Vi skal bli kjent med hverandres styrker, og øve på selvhevelse. Det å få positive opplevelser av å fortelle om seg selv og sitt liv vil gi barna en følelse av mestring og kanskje økt selvtillit. Ved å arbeide med "meg selv" vil vi bevisstgjøre oss selv og andre  på hvem vi er. Barna blir kjent med at vi mennesker har både likheter og ulikheter, og at det er noe vi skal respektere. Vi blir med dette godt kjent med oss selv og andre, noe som er med på å skape gode relasjoner mellom både barn og voksne. Et overordnet mål med temaet er at barna skal utvikle et positivt forhold til seg selv, og ha tro på sine egne evner!

Vi skal fokusere mye på oss selv som individ dette året, men også på oss selv i ulike situasjoner. Eksempler på dette er: hvordan opptrer vi i trafikken? Hvordan behandler vi naturen? Hvor kommer jeg i fra? ( Hvordan jeg ble til, byen min, adresse,)hvordan kan jeg være en venn?

Temaet arbeides med i tråd med rammeplanen.

Dele opp for de minste/største? Forskjellige fokusområder......

De minste vil kanskje fokusere mest på det nære som familien. Hvordan ser jeg ut? ( kroppen!) Sansene, følelser, motorikk ( ulike terreng)

   

 

Førskoletilbud: (barn født i 2013)
Barna i Lindebakken får 1-2 timers tilbud i uka med førskole fra oktober til mai.
Dette er en forberedelse til skolestart. Barna skal leke med språket, bokstaver, rim/regler. De skal bli språkbevisste og øve på god muntlig fremstilling. I matematikken skal vi leke med tall, mengder, rom/ form, forsøke å gi tallforståelse og se sammenheng mellom symbol og mengde. Vi skal trene konsentrasjon, begreper og finmotorikk.

RAMMEPLAN

Vi bruker rammeplanen som arbeidsverktøy.

Fagområdene.

Vi følger barnehagens rammeplan og jobber med ulike fagområder som består av kommunikasjon, språk og tekst.

Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av budskap. Både den nonverbale (kroppsspråk) og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk.

Tekst omfatter både skriftlig og muntlige fortellinger, poesi, dikt rim, regler og sanger.

Kropp, bevegelse og helse.

I småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen.

Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, skaffe seg gode varierte erfaringer og allsidige bevegelser og utfordringer.

Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet.

Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider.    

 

Kunst, kultur og kreativitet.  

Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon.  

 

Natur, miljø og teknikk.

Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær.

Etikk, religion og filosofi.    

Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnehagen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven.

Nærmiljø og samfunn.

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nyskjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Mediene vil også ha betydning for barns hverdag.

 

Antall, rom og form.

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimenter og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse.

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna opplever glede over og utforske og leke med tall og former.

Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begrep,

erfare, utforske og leke med form og mønster,

erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne,

erfare plassering og orientering, og på den måten ut-vikle evner til lokalisering.

 

Sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell og tilby materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Legge til rette for at barna får erfaringer med ulike typer mål, målenheter og måleredskaper og stimulere barna til å fundere rundt avstander, vekt, volum, tid.

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt.

Arbeid med fagområdene må tilpasse barnets alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger.

Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning.

Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, danning, lek og læring. Barn vil møte både likheter og ulikheter mellom institusjonene.

Samarbeid mellom barnehage og skole er viktig for alle barn og spesielt barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorg – eller læringsmiljø.

Dersom barnehagen skal gi skolen informasjon om enkelt barn, skal foreldrene samtykke i dette.

Dersom behov for omfattende tilrettelegging må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner på skolen.  

MERKEDAGER:

2019

PLANLEGGINGSDAGER:

Fredag 4 oktober ( høstferie)

Mandag 4 november ( Kommunens fagdag)

 

Lucia:

Fredag 13 desember

 

Nissefest:

Torsdag 19 desember                                                                                                                                                     

 

2020

Planleggingsdager:

Fredag 21 februar 2020 (vinterferie)

Fredag 22 mai

Tirsdag 2 juni

 

Karneval:

Onsdag 12 februar

 

 

Sommerfest: 2020

Torsdag 4 juni (Værforbehold)

Reservedag: Tirsdag 9 juni