Vedtekter 2019

VEDTEKTER

for Lindebakken barnehage, 2019- 2020

 

* Eierforhold

Lindebakken barnehage AS er en privat barnehage og eies av Torill Kjevik, Vigdis Langås og Anne Karin Kjevik. Alle tre har pedagogisk utdanning, og har ansvar for den pedagogiske, den administrative og den økonomiske delen.

Barnehagen har et godkjent inne leke areal på 219 kvm. Antall barn justeres etter barnas alder. Barn under tre år skal ha 5,3 kvm og de barna over tre år skal ha 4 kvm.

Barnehagen har 2 grupper. Solstrålen og Stjerneskudd, begge gruppene er i det røde bygget

Telefonnummer direkte til gruppene er:

 

RØDBYGGET: 37001333/46962458/92065687

Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder, gode utviklings- og aktivitets muligheter i et godt tilrettelagt miljø, som vil virke stimulerende på barnas utvikling.

Vi vektlegger et godt foreldresamarbeid. Barnehagen vil ellers bli drevet i samsvar med lov om barnehager, med vanlig formålsparagraf.

* Opptaksmyndighet

Opptaksmyndigheten ligger hos dem som driver barnehagen, i henhold til regler i Lov om barnehage

Ny info:

Åpningstider fra 06:30 - 16:45

* Opptakskriterier

Det vil i hvert tilfelle bli foretatt en vurdering av enkelt barns behov for plass. I den sammenheng vil barn med nedsatt funksjonsevne eller barnevernsbarn bli prioritert, dette etter § 13 i "Lov om barnehager "Søsken av barn som går i barnehagen og ansattes barn vil bli prioritert.

Opptak fra andre kommuner hvis ledig plass.

* Opptaksperiode

Lindebakken tilbyr 80 og 100 % plasser.

Barnehageåret begynner 1. august og slutter 31. juli. Søknad skjer elektronisk via Arendal kommune. Avslag påklages til klageutvalget med klagefrist på tre uker.

* Oppsigelse

Det er en gjensidig oppsigelse av tildelt plass på to mnd. fra den første i hver mnd. Oppsigelsesfristen er to mnd. og skal skje skriftlig. Skal barnet slutte til ferien må oppsigelsen leveres før 1. mai. Ved misligholdelse av plassen kan barnehagen gi oppsigelse i henhold til § 6. Misligholdelse regnes som utelatelse av foreldrebetaling. Her gjelder ikke to mnd. regelen.

* Åpningstider/ferier

Barnehagen er åpen fra kl. 06:30 til kl. 16:45 alle virkedager. Barnehagen stenger kl 12:00 onsdag før skjærtorsdag, lillejulaften og dagen før nyttårsaften. Barnehagen har stengt i hele juli. Barnehagen har 5 planleggings dager i året (se årsplan).

* Foreldrebetaling

Vi følger Arendal kommune sine takster kr 3040 pr. mnd full plass og et mattillegg på kr 250,- pr. mnd. for full plass. Prisen inneholder da to måltider med mat, grønnsaker og frukt.

Foreldrebetalingen skal skje forskuddsvis hver mnd. Det betales for 11 mnd. i året. Barnehagen har inntektsgradert foreldrebetaling på lik linje med kommunen. Innbetalingen skal merkes med kid-nummer som er ferdig utfylt på fakturaen.

Det gis 30% i søskenmoderasjon for barn nr. to og 50% for barn nr. tre. Moderasjonen gjelder på den plassen som er minst, hvis barna har ulik plass-størrelse.

NB!

Redusert pris forbarnehageplass: (Foresatte med lav inntekt) Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntektbenn kr 533 500,- kan søke om redusert pris.

Gratis kjernetid: Alle 3, 4, og 5- åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under kr 533 500,- (gjelder barnehageåret 2019/2020 kan søke om 20 timer gratis barnehage pr.uke

For barnehageåret 2018/2019 gjelder gratis kjernetid for barn født i 2013, 2014, 0g 2015. 

Søknadsfrist er 15 juni for å få  innvilget redusert foreldrebetaling fra og med august. Men du kan søke gjennom hele året, et vedtak om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.

Det er mulig for barn som ikke har full plass å kjøpe "dropp - in" dersom det er ledig plass. I dag koster en slik plass kr 200,- pr. dag.

* Foreldreråd/barnas medvirkning

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna. Foreldrene/foresatte binder seg til 1-2 dugnader i året. De kan kjøpe seg fri for kr 300.- pr. gang.

Etter "Lov om barnehage" § 3 om barns medvirkning vil vi observere og ha samtale med barna for å se hva de er opptatt av og nysgjerrige på, og benytte dette i vårt pedagogiske arbeide.

 

*  Årsplan

Den pedagogiske delen i årsplanen utarbeides av pedagogene og foreldrerepresentantene for ett år av gangen.

*  Bemanning

Se barnehagens hjemmeside:

www.lindebakken.barnehage.no

* Intern kontroll

Intern kontroll i Lindebakken barnehage omfattes av flere lover. Blant annet er arbeidsmiljøloven en del av barnehagens intern kontroll. Når det gjelder produktkontrollen bruker barnehagen sjekklister for leker og lekeapparaters sikkerhet ute og inne. Vi har også sjekklister i forhold til "Lov om brannvern" og har egne kontrollrutiner på dette.

* Taushetsplikt og opplysningsplikt

§ 20 Alle som jobber i barnehagen har taushetsplikt etter "Lov om barnehager"  Med andre ord plikter de å hindre at andre får tilgang til eller kjennskap til det hun/han i forbindelse med sitt arbeid får vite om andres personlige forhold.

Opplysningsplikt

Etter §§ 21 og 22 har barnehagen opplysningsplikt til sosialtjenesten, det vil si at barnehagen skal gi sosialtjenesten bistand i klient saker.

Barnehagen har også opplysningsplikt til barnevernstjenesten jfr. "Lov om barnehager" § 23. I loven heter det at barnehagepersonalet skal være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten side.

Uten hinder av taushetsplikten skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet hjemme eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. "Lov om barnevernstjenester" § 4-10, § 4-11, § 4-12. Eller når et barn har vist vedvarende alvorlig atferdsvansker, jf. Samme lov§ 4-24.

 * Politiattest

Den som skal arbeide i barnehagen må etter § 19  i "Lov om barnehage" legge frem tilfredsstillende politiattest. Eiere må legge frem politiattest for kommunen.

 

* Helsekontroll av barn og personal.

Etter § 25 i "Lov om barnehage" skal det legges frem erklæring om barnets helse før barnet begynner i barnehagen. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan en slik erklæring gis av barnets foresatte.

* Forsikringsavtale

Lindebakken barnehage har forsikret barnehagens barn hele døgnet ved skade i

PBL – (Private barnehagers landsforbund)

* Tur og kosekasse

Alle barn må betale kr. 100,- hvert halvår. Disse pengene vil bli brukt til reiser, turer, teater og lignende.

 

NB! PLANLEGGINGSDAGER:

 

2019

Fredag 4 oktober (Høstferie)

Mandag 4 november ( kommunens fagdag)

2020

Fredag 21 februar

Fredag 22 mai

Tirsdag 2 juni